Какво представляват малките домашни пречиствателни станции

Малката домашна пречиствателна станция е най-доброто решение за всички места, където няма изградена централна канализация. Изключително незаменимо съоръжение е и за места, които са по-трудно достъпни и изграждането на изгребна яма е нецелесъобразно поради затруднено изпомпване.

Най-общо казано домашната пречиствателна станция представлява компактна иновативна система за пречистване на цялото количество отпадъчни води, които излизат от едно домакинство.

Размера и модела на съоръжението винаги е съобразен с броя на хората от домакинството и съответно с количеството вода, което ще пречиства. В съоръжението има инсталирана технология, която също е съобразена с неговия размер и количеството вода, която ще преминава през него. Тази технология винаги е придружена с документи, които се издават от специализирана изпитваща лаборатория и гарантират определени показатели на пречистената вода, която излиза на гравитационен принцип от пречиствателната станция.

Тук е важно да споменем, че всяко съоръжение, което не притежава такива документи за технологичния процес в него, НЕ МОЖЕ ДА СЕ НАРЕЧЕ ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ.

Под понятието пречиствателна станция трябва да имаме предвид съвременно съоръжение с модерна технология на пречистване на водата, което не се налага да се изпомпва поне 3-4 год.

За домашните пречиствателни станции доказано най-добрата технология е чисто аеробното биологично пречистване.

В последните години много фирми производители на тези съоръжения в цяла Европа усъвършенстваха до такава степен технологичния процес, че тези пречиствателни станции вече не се нуждаят от почти никаква поддръжка. Завишените изисквания на Европейската Комисия за показателите на пречистената вода, която обикновено се връща отново в природата, наложи нови по-прецизни технологии на пречистване.

 
Clicky