БПСОВ 500-14000 Е.Ж.

Тази Пречиствателна станция за отпадни води(БПСОВ)е подходяща за използване в населени места с повече от 500 жители.

БПСОВ за общини с повече от 500 жители е разработена с две степени. В първата механична степен се отделят твърдите вещества а във втората степен органичните субстанции на замърсяването като азот и съединения на фосфора. Общинската отпадна вода се събира в помпена станция от където се влива в механичната степен на БПСОВ . Механичната степен на системата се състои от механичен уловител на нечистотии поставен преди пясъчния уловител.


  D-N схема за пречистване на "BIO CLEANER" в Общинските пречиствателни станции

Ако е необходимо може да се постави преграда с преса за отстраняване на отпадъците. Пясъчния уловител може да е снабден със сепаратор за така наречения пясък. При положение , че БПСОВ е свързана със системата за комбинирана канална мръсотия , уловителя на едрозърнест пясък може да се постави преди помпената станция.

Биологичната степен е бавно протичащ активен процес, който включва денитрификация. Денитрификационния процес който освен , че осигурява качествени параметри на процеса дава възможност да бъде отстранен азота от отпадна та вода. Тази част от системата съдържа два активни резервоара с два различни начина на действие.

В нитрификационният резервоар органичните замърсители със слаби азотни съединения се окисляват до нитрати в присъствието на бактерии и разложен кислород . Активната смес се натрупва на дъното и се връща обратно към денитрификационния резервоар , който предшества нитрификационния резервоар . При тази реакция нитратите се трансформират в азотна основа , която като при зареждане с бензин се изпарява във въздуха . Ефективността на денитрификационния процес зависи от броя на повторни цикли, които се оптимизират с автоматичен контрол.

Отличителни черти на денитрификационният процес са висока устойчивост и отлично водно качество. Когато има изискване за повишено отстраняване на фосфора, БПСОВ се снабдява с единична доза железен коагулант за да се осигури намаление концентрацията до необходимото ниво.

Излишната биологична тиня се съхранява в отделен резервоар и периодично се прибавя към основния процес за да осигури стабилизиране на активната аеробна утайка.

БПСОВ е обезпечена с автоматична контролираща единица която изисква минимален брой оператори. Освен другите неща, тази система позволява автоматичния контрол на кислородната концентрация , отстраняване на излишна тиня , плуващи нечистотии и т.н. При необходимост , автоматично сигнализира на оператора със SMS по GSM мрежата.


 
Clicky