Непречистените отпадни води и здравето на човека

Пречистване на отпадни водиВодоснабдяването на населените места е важно да бъде така организирано,че напълно да е изключена възможността от появата на заболявания, причинени от болестотворни микроорганизми попаднали и  съществуващи във водата.

Водата има голямо епидемиологично значение за здравето на човека:

В древността е имало водни епидемии, които са били страшно бедствие и още тогава хората са открили епидимиологичната роля на водата и са създали изисквания за нейните качества.

Епидемиите в миналото са взимали човешки жертви, повече отколкото войните. Днес повече от 1 милиард жители на Земята нямат достъп до  чиста питейна вода, а 500 милиона жители,  главно от  развиващите се страни, ползват некачествена по химичен състав вода. В тези страни има огромна детска смъртност поради липсата на хигиена и чиста питейна вода.

Повечето чревни и бактериални инфекции се предават посредством замърсена вода. Това са страшни заболявания,които продължават да взимат човешки жертви на много места по света. Чрез водата могат успешно да се разпространяват заболявания като дизинтерия, холера, коремен тиф,а не пряко тя е виновна и за маларията, метилата и др.

Най-често причинителите на тези заболявания попадат във водоизточниците чрез вливането  в тях на непречистени битово – фекални отпадни води. Заразените непречистени отпадни води се просмукват в почвата от септични ями и замърсяват подземните водоизточници.

Когато попаднат във водата на водоизточника, една част от патогенните микроорганизми запазват устойчивостта си във водата продължително време и стават изключително опасни за развитието на инфекциозни заболявания.

Време е хората да си дадат сметка колко недопустимо е изхвърлянето на непречистени отпадни води в природата и колко са опасни септичните ями, които все още съществуват у нас. Преди отново да попаднат в природата, битово - фекалните води трябва да бъдат подложени на процес на пречистване за да се запази здравето на населението и да останат в миналото смъртоносни болести като холерата, чумата и коремния тиф. Това е важно и за да се запази екологичния баланс на нашата планета.
Все по-нови технологии се създават и усъвършенстват през последните десетилетия от учените от цял свят с цел да се създаде възможност на тези места, които са далеч от централна канализация,  да се намери подходящо решение за пречистване.А решението е да се поставят локални пречиствателни станции вместо така разпространените през миналото септични ями. Малките пречиствателни станции са съоръжения, които са изключително подходящи за малки източници на замърсяване с битови отпадни води в места далеч от големите градове и централната канализационна мрежа. Това обикновено са компактни, лесни за управление съоръжения които пречистват отпадните води така,че пак може да бъдат използвани за някои битови нужди като поливане на градини,миене на площадки и коли или гасене на пожари.

Водещ производител на локални модулни пречиствателни съоръжения е Република Чехия, а тя е и  износител и за цяла Европа, където за тези проблеми отдавна се търсят решения.
Отговорността ни не само към нашето здраве, а и към бъдещите поколения трябва да ни накарат да се замислим сериозно за опазване на водоизточниците и природата, да живеем през 21-ви век в по-чиста околна среда и по-здрави.

 
Clicky