Пречистване на отпадните води в България с най-нови модерни биотехнологии

Водните ресурси в Република България се формират от оттока на вътрешните реки, подземните води и част от водите на река Дунав. Тяхното опазване, рационално използване и управление е от жизнено важно значение за устойчивото развитие на страна, бедна на водни ресурси, като нашата. Ползването на достъпните води в някои случаи се ограничава от влошените им качества в резултат от замърсяването им с битово-фекални и промишлени отпадъчни води, както и от дифузни източници. При тенденцията за засушаване  на климата и нарастване на водопотреблението, дефицитът на вода може да нарасне и да се превърне в много сериозен социален, икономически и екологичен проблем за страната, поради   това събирането, транспортирането и пречистването на отпадъчните води е един от основните национални приоритети в областта на управление на водите. 

Счита се, че нивото на научни познания е все още недостатъчно по отношение на човешкото здраве и водните екосистеми, което налага приоритет на превантивните мерки, за да бъде предотвратено бъдещото увреждане на околната среда.

Трябва да се знае, че разходите по пречистване на водите са скъп процес, който не е по силите на една държава или на една общност. Водата ще става все по-скъпа, ще се оскъпи и системата на пречистването, ако това продължи с конвенционалните технологии. Сегашните канализационни мрежи и станции като подмяна и поддръжка ще струват все по-скъпо, затова е нужна алтернатива, която има перспектива.

Предимството на България е, че може да използва разработени технологии, които вече са приложени и са доказали в дългосрочен план, че имат ефект. Други страни са използвали много средства, за да изградят пречиствателни съоръжения по традиционния начин, но шансът на общините в България са най-новите технологии, които свалят цената на водата, лесно приложими са и най-важното – чрез тях се привличат средства от ЕС.

Биологичното пречистване на отпадъчните води  се основава на използване на аеробните биохимични процеси чрез създаване на подходящи условия за култивиране на аеробни микроорганизми.

Предимството на новите биологични технологии е, че те не повишават цената при пречистването на водата. Напротив, цената пада, а процесът е по-ефективен. Тези авангардни технологии са показали, че могат да предложат атрактивни решения, особено на по-малките селища и градове, което е много важно, защото в по-голямата част от тях няма изградена към този момент канализация.

 
Clicky